Avís legal
Política de Privacitat

Per tal de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre MyEntrada i els usuaris, MyEntrada garanteix mitjançant la Política de Privacitat, la privacitat dels serveis en línia d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a MyEntrada les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per MyEntrada al seu WEBSITE. Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per MyEntrada en els termes de la present Política de Protecció de dades de caràcter personal, regulada pel Reglament 679/2016 de la UE i en conseqüència les dades recollides d'una manera lleial, lliure i transparentment , són exclusivament per a l'ús i les finalitats especificats, per al que el Consentiment de l'usuari per a tals fins és lliure, específic i explícit, sent recaptat de manera inequívoca i informat. Així mateix, l'usuari se li reconeixen i informen dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i els de Portabilitat Oblit i Limitació, que podrà exercir en les adreces indicades de l'empresa i en la forma que les disposicions legals determinen.
A continuació li exposem el marc de la Política de Privacitat de MyEntrada.

I.- Responsable del tractament de les teves dades
La present política de privacitat (en endavant, la "Política de Privadesa") s'aplica a totes les dades de caràcter personal que l'usuari aporti a MyE Programes de fidelització  S.L. amb NIF B64713456 i domicili a Carrer Puerto Rico 12 Local B 08320 EL MASNOU - BARCELONA (en endavant " MyEntrada "), bé a través de formularis en línia o bé al realitzar una compra a la nostra pàgina web.
A l'efecte de la present Política de Privacitat, s'ha d'entendre com "Usuari" a tota persona física que estigui interessada en els productes i serveis que MyEntrada ofereix a través de la seva pàgina web. MyEntrada, com a responsable del tractament, sol·licitarà, en demanar les seves dades de caràcter personal, el consentiment Leal, Expresso, Informat i Inequívoc de l'Usuari, quan així sigui necessari, així com en qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització d'aquest. L'objectiu de la Política de Privacitat del MyEntrada és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegim la informació a Internet i les dades que l'Usuari pugui introduir al nostre web.
L'Usuari podrà posar-se en contacte amb el Departament Legal de MyEntrada a través del correu electrònic dpo@MyEntrada.com , davant de qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades.

II.- Finalitat per al tractament de les teves dades personals
Les dades personals dels usuaris s'incorporaran en fitxers de MYE PROGRAMES DE FIDELITZACIÓ SL amb les finalitats de gestió de clients i de prospecció comercial i publicitat, inclòs l'enviament (via postal, e-mail, SMS o qualsevol altre mitjà electrònic) de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies del Grup d'empreses associades a MYE PROGRAMES dE FIDELITZACIÓ SL
Informem als Usuari que MyEntrada podrà tractar les dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a través dels formularis en línia o durant el procés de compra d'algun dels productes de MyEntrada, per a les finalitats que s'indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament segons s'explica més endavant:
  • (1) Garantir l'Usuari l'accés, i ús del seu espai personal en l'àrea privada de les pàgines webs de productes i serveis oferts per MyEntrada.
  • (2) Gestionar les compres i peticions que l'Usuari realitzi en les pàgines web de MyEntrada.
  • (3) Informar a l'Usuari per qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de comunicacions comercials a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari si és el cas faciliti, de productes i serveis de MyEntrada similars als adquirits per l'Usuari.
  • (4) Realitzar activitats promocionals sobre altres productes i serveis de MyEntrada incloent l'enviament de comunicacions comercials a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari si és el cas faciliti.
  • (5) Realitzar activitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari faciliti a MyEntrada, dels seus productes o serveis, així com de terceres empreses col·laboradores de MyEntrada dels següents sectors: teatres cinemes promotores promocions especials a membres de col·lectius en l'àmbit de les TIC. Tot això, sempre que sol·licitem a l'Usuari el seu consentiment per a això i aquest ens ho atorgui.
  • (6) Cedir les dades personals a distribuïdors autoritzats de maquinari i programari, amb la finalitat de comercialitzar només productes, solucions i serveis de maquinari i programari, sempre que sol·licitem a l'Usuari el seu consentiment per a això i aquest ens ho atorgui.
III.- Base de legitimació per al tractament de les seves dades personals
  • La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (1) i (2) és l'execució del contracte de prestació de serveis i / o de compra dels productes corresponents.
  • La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (3) serà tant el consentiment de l'Usuari, en cas que s'hagi sol·licitat i atorgat, com l'interès legítim de MyEntrada a posar en el seu coneixement productes o serveis similars als que hagi adquirit prèviament.
  • La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (4), (5) i (6) és el consentiment que s'hagués pogut sol·licitar a l'Usuari, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l'execució del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l'Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats en cas que MyEntrada no hagués sol·licitat el seu consentiment.
MyEntrada, en el moment de registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per al registre i accés a l'espai personal de l'Usuari. En el cas que aquest decideixi adquirir un dels productes o serveis de MyEntrada, MyEntrada recollirà i tractarà les dades necessàries per gestionar el procés de compra (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili.). L'Usuari coneix i accepta que en deixar d'emplenar certes dades de caràcter personal impedirà a MyEntrada prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas MyEntrada cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l'aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l'Usuari serà informat del caràcter opcional de la recollida d'algunes de les dades per a la prestació dels serveis de MyEntrada.

IV.- Període de conservació de les dades personals
MyEntrada conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a la mateixa, es conservaran les dades per a accions promocionals durant un termini de dos anys, per un altre tipus d'usuaris les dades es mantindran igualment durant un període de dos anys, ( llevat, en ambdós casos, que el tractament es basés en el consentiment de l'Usuari i aquest ho revoqués, en aquest cas es conservaran fins que es rebi aquesta revocació) per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

V.- Accés a les Dades Personals
Una òptima prestació del servei que MyEntrada ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de MyEntrada accedeixin a les dades personals de l'Usuari com a encarregats del tractament. Tots els prestadors de serveis que actuen com encarregats del tratameinto en MyEntrada, es troben dins de l'Espai Econòmic Europeu o estan inclosos en la llista de països amb que ofereixen un nivell de seguretat equivalent a l'espanyol i al requerit en la normativa RGPD. En cas que en algúna ocasió existís alguna transferència de dades a països fora d'aquest entorn, MyEntrada garanteix que només es realitzarien mitjançant l'autorització de la Direcció de l'Autoritat de Control Espanyola (Agència Protecció de Dades), en les clàusules models tipus aprovades per la Comissió o, si s'escau, en l'Escut de Privacitat (Privacy Shield per als EUA). Per obtenir més informació sobre les anteriors garanties o al fet que s'hagin prestat, pot posar-se en contacte amb MyEntrada pels mitjans establerts en l'apartat I.
A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de MyEntrada en qualitat d'encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d'un servei al responsable del tractament, MyEntrada, pot cedir les dades personals de l'Usuari als Distribuïdors autoritzats de MyEntrada, tal com s'ha esmentat en l'apartat II, sempre que hagués sol·licitat el consentiment a l'Usuari i aquest ho hagi atorgat.
A més de l'anterior, MyEntrada podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i als òrgans judicials.

VI.- Drets dels usuaris i exercici dels drets
MyEntrada informa a l'Usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació (ARC-POL) del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per MyEntrada.
Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l'Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Puerto Rico 12 Local B - 08320 EL MASNOU - BARCELONA. La sol·licitud haurà de contenir en l'assumpte la referència "Protecció de dades MyEntrada" i ha d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent. Així mateix, l'Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic dpo@MyEntrada.com
A més dels anteriors drets, l'Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. MyEntrada podrà continuar tractant les dades de l'Usuari a la mesura que la llei aplicable ho permeti.
Així mateix, quan el tractament de les dades personals de l'Usuari per a la finalitat (3) es basés en l'interès legítim, l'Usuari podrà oposar-s'hi.
MyEntrada recorda a l'Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent.

VII.- Baixa en el servei de l'enviament de comunicacions comercials
Tal com s'ha esmentat en l'apartat anterior, l'Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a MyEntrada per la qual ens informes que no desitges seguir rebent comunicacions comercials. Per això, l'Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l'apartat anterior o bé punxar en l'enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

VIII.- Edat per al tractament de les dades personals
El web de MyEntrada no s'adreça a menors de 18 anys. En acceptar la present política de privacitat l'Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.
En conseqüència, l'ús dels serveis disponibles en aquest WEBSITE per menors d'edat exigeix ​​que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes realitzats pels menors al seu càrrec . Els representants legals de les persones menors d'edat tenen plena responsabilitat en l'accés a continguts i serveis d'Internet per aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l'accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors

IX.- Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat implantades.
MyEntrada es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix normativa aplicable.
MyEntrada té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.
MyEntrada entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals , realitzant periòdicament l'anàlisi de risc i l'avaluació d'impacte de tals tractaments de dades personals.

X.- Ús de cookies i del fitxer d'Activitat
MyEntrada, o, per compte d'aquesta, un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició d'audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del WEBSITE. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari al WEBSITE. Les cookies utilitzades per MyEntrada o el tercer que actuï en nom seu, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l'usuari. Quan l'usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per la qual cosa haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador. Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor d'MyEntrada, o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés a els usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per MyEntrada, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o login. De la mateixa manera, els servidors web de MyEntrada detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades per tal d'obtenir informació estadística o d'ús fraudulent que pugui ser objecte d'evidència del mal ús de la plataforma i en cap cas per li creació de perfils ni costums d'ús que pugui definir un comportament de l'usuari, ni el seu anàlisi posterior. En l'actualitat està mesurant amb les solucions de Google Analytics. Aquestes solucions utilitzen marques a les pàgines i cookies anònimes per analitzar el que succeeix a les nostres pàgines. Pots veure més informació sobre la política de privacitat en Google Analytics .

XI.- · Responsabilitats
Els continguts de les pàgines web als quals els usuaris accedeixen a través del servei de cercador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris interessats en els mateixos, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i MyEntrada En cas de discrepàncies entre el que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades per MyEntrada, de manera que en cap cas MyEntrada es fa responsable d'aquestes. MyEntrada exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de l'accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe ia l'ordre públic, infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar. En el moment en què MyEntrada tingués coneixement que algun dels continguts, opinions i conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe ia l'ordre públic o que continguin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procedirà a la seva retirada, comunicant tals fets a l'autoritat de Control corresponent. MyEntrada exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la captació i ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris al WEBSITE. En qualsevol cas MyEntrada no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per MyEntrada; encara que apareguin al WEBSITE en virtut d'un conveni de col·laboració signat o pactat per MyEntrada, repetint en contra per la responsabilitat reclamada contra l'encarregat del tractament responsable que correspongui.

a) Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:
MyEntrada no es fa responsable de l'edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d'Internet amb els quals l'usuari es connecti a través del motor de cerca o d'hipervincles inclosos al WEBSITE. MyEntrada no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que s'emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirectament a través d'aquest WEBSITE. Qualsevol website enllaçat, al qual s'accedeixi a través del WEBSITE, a través de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina web enllaçada. MyEntrada no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del WEBSITE, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitzi, així com de l'ús fraudulent per part de tercers de les dades que l'usuari ens ha facilitat per a un ús lleial i adequat de la informació. Els usuaris es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

b) Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:
MyEntrada presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de forma satisfactòria. MyEntrada podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat . MyEntrada no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la no disponibilitat i / o discontinuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, MyEntrada durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica. MyEntrada no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l'ús que facin en el WEBSITE a través d'aquestes dades.

c) Exempció de responsabilitat en les Promocions de MyEntrada o de tercers incloses al WEBSITE:
MyEntrada exclou qualsevol tipus de responsabilitat per la falta de disponibilitat de la promoció deguda a problemes de caràcter tècnic no imputables al WEBSITE o al Tercer organitzador de la mateixa. Així mateix, MyEntrada exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d'un accés en aquest WEBSITE, especialment en aquells casos en què el procés de compra o contractació es realitza directament a la pàgina web del tercer i encara que apareguin distintius o un "frame" amb els elements gràfics del WEBSITE (branding).

d) Exempció de responsabilitat per l'ús indegut de les claus dels usuaris:
Els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d'identificació i accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE, així com de la resta d'informació personal facilitada de qualsevol tipus que hagi estat facilitada i hagi donat el seu consentiment explícit. Aquesta identificació es compon del codi secret o clau i del nom de l'usuari. MyEntrada no es fa responsable de l'ús indegut de les claus d'accés dels usuaris per a l'accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE que en requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol tipus de mal ús pels usuaris, la seva pèrdua o oblit, i el seu ús indegut per tercers no autoritzats.

e) Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats
MyEntrada inclou al seu WEBSITE una sèrie de continguts propis d'una publicació electrònica, elaborats per MyEntrada, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (en endavant referits de forma genèrica com a CONTINGUTS). MyEntrada proveeix als seus usuaris a través del WEBSITE, múltiples serveis, (des d'ara, SERVEIS). Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per MyEntrada, fent-los arribar tot el que disposa aquest apartat.

f) Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per MyEntrada als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del cercador del WEBSITE: PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE
Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el WEBSITE i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de MyEntrada que ostenta tots els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers. En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 / CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, són, així mateix d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp . MyEntrada no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d'acord exprés amb tercers. Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l'únic fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o imprimir sobre paper per a ús privat. Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de MyEntrada i, si escau de tercers col·laboradors. L'incompliment d'allò anterior facultarà MyEntrada per interposar les accions legals pertinents. Queden especialment prohibides: - La presentació d'una pàgina del WEBSITE en el marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a MyEntrada, mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de MyEntrada - La inserció d'una imatge difosa en el WEBSITE en una pàgina o base de dades, no pertanyent a MyEntrada, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de MyEntrada - l'extracció i ús d'elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a MyEntrada, d'acord amb les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 / CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades. MyEntrada haurà d'autoritzar expressament l'establiment d'enllaços d'hipertext (hipervincles) en una altra website adreçats a la pàgina d'aquest WEBSITE oa qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d'aquest. Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a MyEntrada o, si escau, a tercers col·laboradors. Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a MyEntrada o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent a respecte.

XII.- · Enllaços a altres webs
La pàgina web de MyEntrada pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per MyEntrada. Per aquesta raó, MyEntrada no garanteix, ni pot garantir, així com tampoc fer-se responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a MyEntrada, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot ser diferent del nostre.


XIII.- Modificació de la Política de Privacitat
MyEntrada podrà modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l'Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'Usuari pugui atorgar el seu consentiment.
Inscriu-te en la nostra newsletter
Inscribirse